mardi 19 juillet 2011

PROGRAMME TECHNIQUE 4ème KYU


SUWARI WAZA

RYOTE DORI:KOKYU HO

AI HANMI KATATE DORI:IKKYO/NIKYO/SANKYOIRIMI NAGE

SHOMEN UCHI:IKKYO/NIKYO/SANKYO/IRIMINAGE

HANMI HANDACHI WAZA

KATATE DORI:SHIHONAGE/UCHIKAITEN NAGE

TACHI WAZA

AI HANMI KATATE DORI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/IRIMINAGE/SHIHONAGE

UDE KIMENAGE/KOTE GAESHI

KATATE DORI :IKKYO/ IRIMINAGE/KOTEGAESHI/SHIHONAGE

UDE KIMENAGE/KAITENNAGE/TENCHINAGE/KOKYUNAGE

RYOTE DORI:TENCHINAGE

KATA DORI: IKKYO/NIKYO

SHOMEN UCHI:IKKYO/NIKYO/SANKYO/IRIMINAGE/KOTE GAESHI

RYOKATA DORI:KOKYU NAGE

YOKOMEN UCHI:SHIHO NAGE

CHUDAN TSUKI:IRIMINAGE/USHIRO KIRIOTOSHI

USHIRO WAZA

USHIRO RYOTE DORI:IKKYO/SANKYO/SHIHONAGE/KOKYUNAGE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire