mardi 19 juillet 2011

PROGRAMME TECHNIQUE 3ème KYU
SUWARI WAZA

RYOTE DORI: KOKYU HO

AI HAMMI KATATE DORI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/ IRIMI NAGE

GYAKU HAMMI KATATE D.: IKKYO/NIKKYO

KATA DORI: IKKYO/NIKKYO

SHOMEN UCHI: IKKYO/NIKYO/SANKYO

IRIMI NAGE/KOTEGAESHI

HANMI HANDACHI WAZA

KATATE DORI: SHIHO NAGE/IRIMI NAGE KAITEN NAGE (SOTO/UCHI)

TACHI WAZA

AI HANMI KATATE DORI: IKKYO/NIKYO/SANKYO

IRIMI NAGE/ SHIHO NAGE/UDE KIMENAGE

KOTE GAESHI

KATATE DORI: IKKYO

IRIMI NAGE/KOTE GAESHI

SHIHO NAGE/UDE KIMENAGE

KAITEN NAGE/TENCHI NAGE/KOKYU NAGE

RYOTE DORI: IKKYO

TENCHI NAGE/SHIHO NAGE

KATATE RYOTE DORI: IKKYO/NIKKYO

SHIHO NAGE/UDE KIME NAGE

KOTE GAESHI /KOKYUNAGE

KATA DORI: IKKYO/NIKYO

KATADORI MENUCHI: IKKYO

SHOMEN UCHI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO

KOTEGAESHI/IRIMI NAGE

RYOKATA DORI: KOKYU NAGE

YOKOMEN UCHI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO

SHIHO NAGE/IRIMINAGE/KOTEGAESHI

CHUDAN TSUKI: IRIMI NAGE

USHIRO KIRIOTOSHI

UHIRO WAZA

UCHIRO RYOTE DORI: IKKYO/SANKYO/NIKKYO

SHIHO NAGE/UDE KIME NAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE/IRIMINAGE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire