lundi 18 juillet 2011

PROGRAMME TECHNIQUE 2ème KYUSUWARI WAZA

RYOTE DORI : KOKYU HO

AI HAMMI KATATE DORI : IKKYO/NIKYO/SANKYO/ YONKYO

IRIMINAGE

GYAKU HAMMI KATATE D: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

IRIMINAGE/SOKUMEN/KOTEGAESHI

KATA DORI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

SHOMEN UCHI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO/GOKYO

IRIMI NAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

YOKOMEN UCHI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO/GOKYO

IRIMI NAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

HANMIHANDACHI WAZA

KATATE DORI : IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO

SHIHO NAGE/IRIMI NAGE/KAITEN NAGE (SOTO/UCHI)

SUMIOTOSHI

RYOTE DORI : SHIHONAGE

TACHI WAZA

AI HANMI KATATE DORI :
IKKYO/NIKYO/SANKYO


IRIMI NAGE/SHIHO NAGE
/UDE KIMENAGE

KOTE GAESHI/KOSHINAGE

KATATE DORI : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

IRIMI NAGE/KOTE GAESHI/SHIHO NAGE/UDE KIMENAGE

KAITEN NAGE/TENCHI NAGE/KOKYU NAGE/SUMIOTOSHI

RYOTE DORI : IKKYO/TENCHI NAGE/SHIHO NAGE/IRIMINAGE

KOTEGAESHI

KATATE RYOTE DORI : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

SHIHO NAGE/UDE KIME NAGE/IRIMINAGE/SOKUMEN

KOTE GAESHI /KOKYUNAGE

KATA DORI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

KATADORI MENUCHI : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

IRIMINAGE/SHIHONAGE/KOTEGAESHI

SHOMEN UCHI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

IRIMI NAGE/KOTE GAESHI/SHIHONAGE/KAITEN NAGE

RYOKATA DORI: KOKYU NAGE

YOKOMEN UCHI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO/GOKYO

SHIHO NAGE/IRIMINAGE/KOTEGAESHI

CHUDAN TSUKI: IRIMI NAGE/USHIRO KIRIOTOSHI/KOTEGAESHI

JODAN TSUKI: HIJIKIMEOSAE

USHIRO WAZA

UCHIRO RYOTE DORI: IKKYO/SANKYO/NIKKYO/YONKYO

JUJIGARAMI/SHIHO NAGE/UDE KIME NAGE/IRIMI NAGE

KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire