lundi 18 juillet 2011

PROGRAMME TECHNIQUE 1er KYU
SUWARI WAZARYOTE DORI: KOKYU HO

AI HAMMI KATATE DORI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/ YONKYO/IRIMI NAGE

GYAKU HAMMI KATATE D. : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO
IRIMINAGE/SOKUMEN/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE
KATA DORI : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO/UDEGARAMI

SHOMEN UCHI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO/GOKYO
IRIMI NAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

YOKOMEN UCHI : IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO/GOKYO
IRIMI NAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

JODAN TSUKI : IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO
IRIMI NAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

HANMI HANDACHI WAZAKATATE DORI: IKKYO/NIKYO/SANKYO/YONKYO
SHIHO NAGE/IRIMI NAGE/KAITEN NAGE (SOTO/UCHI)
SUMIOTOSHI/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

RYOTE DORI : SHIHONAGE

MAE RYO KATA DORI : KOKYUNAGE


TACHI WAZAAI HANMI KATATE DORI: IKKYO/NIKYO/SANKYO
IRIMI NAGE/ SHIHO NAGE/UDE KIMENAGE
KOTE GAESHI/KOSHINAGE/SOKUMEN/TENSHINAGE

KATATE DORI : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO
IRIMI NAGE/KOTE GAESHI/SHIHO NAGE/UDE KIMENAGE
KAITEN NAGE/TENCHI NAGE/KOKYU NAGE/SUMIOTOSHI
KOSHINAGE

RYOTE DORI : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO
TENCHI NAGE/SHIHO NAGE/IRIMINAGE/KOTEGAESHI
KOSHINGE/KOKYUNAGE

KATATE RYOTE DORI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO
SHIHO NAGE/UDE KIME NAGE/IRIMINAGE/SOKUMEN
KOTE GAESHI /KOKYUNAGE/KOSHINAGE/JUJIGARAMI

KATA DORI : IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO

MUNA DORI : SHIHONAGE

KATADORI MENUCHI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO
IRIMINAGE/SHIHONAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

SHOMEN UCHI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO/GOKYO
IRIMI NAGE/KOTE GAESHI/SHIHONAGE/KAITEN NAGE

RYOKATA DORI: KOKYU NAGE

YOKOMEN UCHI: IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO/GOKYO
SHIHO NAGE/IRIMINAGE/KOTEGAESHI/KOKYUNAGE

CHUDAN TSUKI: IRIMI NAGE/USHIRO KIRIOTOSHI
IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO/KOTEGAESHI

JODAN TSUKI : HIJIKIMEOSAE/ IKKYO/NIKKYO/SANKYO/YONKYO


USHIROWAZAUCHIRO RYOTE DORI: IKKYO/SANKYO/NIKKYO/YONKYO/JUJIGARAMI
SHIHO NAGE/UDE KIME NAGE/IRIMI NAGE/ KOTEGAESHI
KOKYUNAGE

UCHIRO ERI DORI: IKKYO/SHIHONAGE/UDEKIMENAGE/KOTEGAESHI

KATATE DORI KUBISHIME: IKKYO/SANKYO/NIKKYO/YONKYO
SHIHONAGE/UDEKIMENAGE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire